Váš nákupný košík je prázdny

Záruka na zariadenia

Na každé dodané zariadenie poskytujeme plnohodnotnú 2 ročnú záruku.

I.) ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

• vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho užívania výrobku

• nesprávna údržba

• poškodenie vzniknuté z dôvodu usadzovania vodného kameňa (treba použiť špeciálne čističe proti vodnému kameňu)

• mechanické poškodenia

• u hydromasážnych (parných) boxov a panelov nesmie prevádzkový tlak vody presiahnu hodnotu 3 bary v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia

• výrobca si vyhradzuje právo neuznania záruky v prípade preukázateľne neodborných zásahov a úprav hydromasážneho systému

Hydromasážne systémy s elektroinštaláciou sú zariadenia triedy "I" spĺňajúce požiadavky STN EN 60335-2-60, STN EN 60335-2-105, EN 12764.

• záruku nemožno uplatniť, ak pred uvedením do prevádzky nebola vyhotovená východisková revízna správa elektrorozvodu a prívodu k danému zariadeniu podľa ČSN 331500 v nadväznosti na STN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61 / A2).

II.) UPOZORNENIE

Sedadlá a madlá v hydromasážnych boxoch nie sú konštrukčne riešené pre osoby so zníženou pohyblivosťou v zmysle normy ES 93/42 / EHS na zdravotnícke pomôcky. Životnosť spotrebného tovaru ako sú tesniace komponenty (PVC tesnenia), osvetlenie, kartuše, termostaty, ložiskové pojazdy, sprchové hadice, ručné sprchy môže byť kratšia, než záručná doba daná zákonom.

V prípade nedoložených nadobúdacích dokladov (faktúry), sa všetky servisné práce účtujú zákazníkovi podľa platného sadzobníkov servisných prác.

III) PODMIENKY ZÁRUKY

Pozor - pri kúpe výrobku a pred jeho inštaláciou ho starostlivo skontrolujte, či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po inštalácii už nebude braný ohľad na poškodenie tohto typu.

popis a účel použitia:

SPRCHOVÉ ZÁSTENY - výrobok je určený k zamedzeniu rozstreku vody pri osobnej hygiene osôb v obytných budovách, verejných a priemyselných budovách

SPRCHOVÉ VANIČKY - hygienické zariadenie, ktoré zachytáva vodu po omývanie ľudského tela pod sprchou a smeruje ju do odtokového otvoru *

KÚPACIE VANE - hygienické zariadenie používané na čiastočné ponorenie a umytí ľudského tela alebo jeho častí a pre nasmerovanie vody do odtokového otvoru *

Vírivka - kompletne zmontovaná jednotka zahŕňajúca kúpaciu vaňu, zariadenie na vyčírenie vody alebo vzduchu a pridruženou elektronickú inštaláciu **

PARNÝ BOX - výrobok je určený k zamedzeniu rozstreku vody pri osobnej hygiene sprchujúce sa osôb a k masážnym a relaxačným účely **

Neprehliadnite - dôležité

Hydromasážny box alebo parná kúpeľ musí ostať volne vyberateľná (bez búracích prác)

• nesmie byť napevno prichytený do podlahy alebo do stien,

• nesmie byť ku stenám ani prichytený silikónom s výnimkou modelov kde je to v montážnom návode uvedené. 

Podlaha pod boxom musí byť z materiálu odolného proti vode.

 • nesmie byť podmurovaný ani nesmie byť osadený na vyvýšené miesto (napr. sokel, podmurovka apod.) To znamená, že kút môžeme bez problémov vybrať (odsunúť a zasunúť), pričom bude zaistený montážny priestor okolo kútu minimálne 40 cm

Prívod vody musí byť vždy zakončený rohovým ventilom 1/2˝. Pokiaľ nebude, nie je možné výrobok na vodu pripojiť.

Ukončenie elektrického prívodu k výrobku musí byť opatrené revíznou správou. Bez splnenia tejto podmienky nemôže byť výrobok oživený.

* Sprchové vaničky a kúpacie vane nie sú určené pre inštaláciu pod obklad! Musí byť inštalované tak, aby boli po obmurovaní vyberateľné smerom nahor. AquaLuxus s.r.o neuhrádza náklady spojené s poškodením obkladov, dlažby alebo muriva, ktoré môžu vzniknúť pri nerešpektovaní tohto pravidla.

** Hydromasážne vane a parné boxy sú určené pre použitie do obytných budov. Záhradné vírivky môžu byť umiestnené do exteriéru.

IV) NÁVOD NA ÚDRŽBU

Sprchové zásteny a sprchovacie kabíny:

Sprchové zásteny a sprchovacie kabíny štandardného prevedenia slúžia v kúpeľňových priestoroch k zamedzeniu rozstrekovaniu vody.

Pre správnu funkciu a plnú spokojnosť zákazníkov je nutné výrobky pravidelne udržiavať.

Vyvarujte sa tiež, aby povrch výrobku prišiel do styku s koncentrovanými kyselinami, lúhmi, prchavými látkami (riedidlami, alkoholy, acetónom apod.), Prostriedky s obsahom chlóru, koncentráty vonných esencií do kúpeľa a farbivami.

Vodiace časti sprchových zásten a kabín je nutné pravidelne mazať mazacími prostriedkami odolnými voči vode (vodný vazelíny alebo bežne používané glycerínové a silikónové krémy). Tento úkon je potrebné vykonávať v závislosti od intenzity používania a podmienkach, v ktorých je sprchová zástena alebo kabína používaná. Najmenej však 1 × za 2 mesiace a zvýši sa tým ich životnosť. V prípade špatnej údržby nebude závada s tým spojená považovaná za reklamáciu.

Kvalitný tovar z Nemecka
Showroom Viedeň a Lipt. Mikuláš
Pre hotely, domácnosti, chaty